Velkommen til

- Børnehuset Natur & Udeliv

Børnehuset er en privat pasningsordning for børn i alder 0-3 år. Den er centralt beliggende i Hou by, som ligger omkring 30 km nord for Aalborg. Børnehuset har lokaler i min mands og mit hjem, som vi deler med vores to børn; August på 6 år og Alberte på 2 år og 8 mdr.  Vi har en stor naturpræget grund, som vi lige nu er ved at ombygge til Børnehusets formål. Der er plads til, at kører på cykler, gokarts, traktorer og biler. Derudover er der legehus, sandkasse, frugthave og højbede. 


Børnehusets værdisæt

Tillid og tryghed 
Samarbejde med forældre om børns læring; 
Opstart; Hvis vi samarbejder om jeres barns udvikling og læring, kommer jeres barn længst. i børnehuset holder jeg derfor opstartsmøder med jer forældre og legeaftaler, hvor jer og jeres barn, kommer og leger inden opstart. Dernæst holder jeg et 3-6 måneders opfølgningsmøde efter opstart, hvor vi sammen snakker om jer og jeres banrs opstart. 
Årsmøder; Der er også i Børnehuset planlagte årsmøder, med jer og jeres barn, hvor jeres barns læring og udvikling vil blive gennemgået af mig udfra et udviklingsskema, som udfyldes igennem det løbende år. 
Arrangementer; Dernæst vil der i Børnehuset skabes ramme om arrangementer, hvor formålet er at styrke det sociale sammenhold og relationerne blandt børn og forældre. Dette værende sommerfest, julefest og forældrekaffe arrangementer. 

Børnefællesskaber med plads til alle
Alle skal føle sig velkommen, anerkendt og tilstrækkelig. Et godt fællesskab, skaber bedre mulighed for at lærer og for at udvikle sig intellektuelt, kognitivt, emotionelt og socialt. 


Læring; Børn lærer gennem kommunikation, udviksling og sociale interaktioner. Børnene i Børnehuset ses som medskabere, som bidrager til at ændre på regler, finde innovative og kreative løsninger i udfordrende sammenhænge. Hertil bruger jeg børnenes leg som pejlemærker for, hvad der optager dem, samt hvad der kan være en udfordring for deres læring og udvikling. 


Børnefællesskaber; Al leg, dannelse og læring sker gennem sociale samspil og interaktioner med de andre børn i Børnehuset. Der er hos os plads til at barnet kan være initativrig, observerende samt aktiv deltagende i dagligdagen. Dette samtidig med at fællesskabet sakaber rum og plads til alle, til nye relationer og afprøve mulige nye positioner hos barnet. Her er der plads til både invidiv og fællesskab. 

Anerkendelse & Børneperspektiv
Dannelse & Børneperspektiv; Børnene skal føle sig set, hørt og forstået gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. Heri Børnehuset er legen den grundlæggende byggesten, hvor jeg tager udgangspunkt i børneperspektivet.   


Leg; Børnenes leg mener jeg skal anerkendes og gives betydelig plads i hverdagen. Hertil forholder jeg mig observerende i forhold til hvordan legefællesskaberne blandt børnene udvikler sig, så alle børn trives i legen. 

Barnesyn; Barnesynet tager udgangspunkt i det at være barn har en værdi i sig selv. Børn har ret til at være forskellige og til atudvikle sig forskelligt i eget tempo. Børnehuset har stort fokus på det gode børneliv. Med det menes der, at hos os er der plads, tid og ro til at være barn. gennem et nært og tillidsskabende fokus, giver jeg børnene nærvær, omsorg og tryghed, så de har plads til at kunne lærer of udvikle sig.

Trygge sociale relationer
Børn i udsatte positioner i lighed med andre børn;  Alle børn i dagtilbud har krav på at blive stimuleret og blive med med positive forventninger, for at kunne lærer og udvikle sig, på bedste mulige måde. Dette sker i overensstemmelse med mig som faglig kompetent pædagog med et velovervejet pædagogisk læringsmiljø - der tilgodeser det enkelte barn. Det er derfor vigtigt for mig at skabe tætte relationer til både jeres barn/børn og jer som forældre, for at opnå det bedst mulige samarbejde. Men i højre grad for at skabe grobund for barnets udvikling, trivsel og læring. 

Fagligt kompetent pædaogoisk læringsmiljø
Pædagogisk læringsmiljø; I Børnehuset er det pædagogiske læringsmiljø tilrettelagt, så det indrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse. Endvidere tilrettelægges læringsmiljøet efter børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger. Dernæst mener jeg, at det er vigtigt at hverdagens almindelige gøremål som fx spise, sove og planlagte aktiviteter, er kontinuerlige for at opretholde en struktureret hverdag for børnene. 

Tryg overgang fra Børnehuset til Børnehave
Det pædagogiske læringsmiljø tilrettelægges efter at børnene skal have kendskab til byens Børnehave samt dets pædagoger og børnegruppe. I Børnehuset tager vi derfor på besøg i Hou Børnehave, den første tirsdag i hver mdr. for at få skabe nogle positive erfaringer med at deltage i dagtilbudets fællesskaber. Vi leger i børnehavens lokaler og på legepladsen. Børnene får mulighed for at møde og lege med de pædagogerne i Børnehaven samt børnene. 

 


Børnehuset Natur & Udeliv

- Hos Camilla Vich Rasmussen

Skippervej 1, Hou

9370 Hals

Email; boernehusetnatur@gmail.com

Kontakt: 42 17 94 43

 
Få en mobilvenlig hjemmeside